Nanyang Technological University (NTU)

南洋理工大学
Nanyang Technological University (NTU)
本科4年或以上| 硕士1年或以上 | 博士2年或以上
112 (本科;全日制课程数量)| 59(硕士;全日制课程数量)| 22(博士;全日制课程数量)
50 Nanyang Ave, 32 Block N4 #02a, Singapore 639798
艺术、商业、工程、人文、创新与创业、跨学科、医学、科学、社会科学